Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plSkładamy wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

przedruk z biuletynu "OKO"

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych wydają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie takie jest nam potrzebne do odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, uzyskania stosownych przywilejów np. karty parkingowej itp.

W tym celu należy złożyć określone dokumenty:

- pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, u którego się leczymy,

- inne dokumenty medyczne o naszym stanie zdrowia jak specjalistyczne badania, karty pobytu w szpitalu, kartoteki z innych placówek medycznych. Składamy je w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Tam też możemy odebrać druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego lub ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej wspomnianego zespołu.

Druk wniosku wypełniamy sami, natomiast druk zaświadczenia lekarskiego wypełnia lekarz prowadzący. Pamiętajmy, iż takie zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia, zatem nie idźmy do lekarza zbyt wcześnie przed planowanym terminem złożenia wniosku.

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i wypełnieniu wniosku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności składamy go osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Jeżeli posiadamy orzeczenie wydane na czas określony np. na 2 lub 5 lat, to pilnujmy terminu jego ważności. Wniosek wraz z dokumentami o kolejne orzeczenie możemy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

Po złożeniu dokumentów czekamy na pisemne zawiadomienie o terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego, na którym zostanie rozpatrzony nasz wniosek.

Po otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. W tym celu również wypełniamy odpowiedni druk (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej). Do prawidłowo wypełnionego wniosku dołączamy kopię oraz oryginał do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności, 2 aktualne zdjęcia(o wymiarach 35 x 45 mm).

We wniosku decydujemy czy chcemy, aby w legitymacji widniał wpis o symbolu naszej niepełnosprawności, czy też aby tego wpisu nie było.

Po odbiór orzeczenia, jak i legitymacji możemy udać się sami lub za pośrednictwem osoby bliskiej, która musi mieć od nas pisemne upoważnienie, zawierające dane osoby upoważnionej, numer jej dowodu osobistego i nasz podpis.

Wymienione wnioski są bezpłatne.

Magdalena Turek 

 

Środa, 04 11 2015 / Autor: Magdalena Turek


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .