Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plDostępność usług pocztowych

Dostępność usług pocztowych

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej każdy kraj wybiera operatora pocztowego, który będzie zobowiązany do świadczenia usług powszechnych. W Polsce do 2025 r. tzw. operatorem wyznaczonym będzie Poczta Polska. Do obowiązków operatora wyznaczonego należy zapewnienie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na terenie całego kraju obejmujących:

1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:

•maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,

• minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,

• minimalnych strony adresowej – 90x140 mm,

b) przesyłek dla ociemniałych,

c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.

Na podstawie przepisów Światowej Konwencji Pocztowej do usług powszechnych zostały zaliczone również paczki pocztowe do 20 kg nadawane za granicę oraz worki M.

Placówki pocztowe operatora wyznaczonego powinny być czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.

W roku 2016 operatorzy pocztowi zrealizowali ogółem na rynku krajowym i zagranicznym 833,50 mln szt. usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Niestety nie jest prowadzona statystyka dotycząca ilości przesyłek dla ociemniałych.

          W myśl prawa pocztowego przesyłka dla ociemniałych to taka, która zawiera korespondencję lub druk, o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Przesyłka dla ociemniałych powinna być oznaczona symbolem osoby niewidomej o wymiarach 52 mm x 65 mm. Znak graficzny jest koloru białego na czarnym tle. Przesyłka spełniająca te wymogi będzie zwolniona z opłaty pocztowej wówczas, gdy zostanie nadana przez:

1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku (zwanej dalej osobą niewidomą lub ociemniałą) i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,

2) bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym

Zwolnienie z opłaty pocztowej nie dotyczy przesyłek priorytetowych oraz wysyłanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za takie dodatkowe usługi może być naliczona opłata.

          Operator wyznaczony jest zobowiązany do zapewnienia osobom niewidomym i ociemniałym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim możliwość dostępu do pocztowych usług powszechnych poprzez:

Þ doręczanie na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej;

Þ przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną. Za pośrednictwem listonosza nie nadamy zatem listu poleconego.

          Ułatwieniem w dostępie do usług pocztowych mogą być także usługi dodatkowe, które można zamówić za pośrednictwem Internetu bądź w placówce pocztowej. Są to:

Þ elektroniczne awizo

Þ polecony do skrzynki

Þ doręczenie na życzenie

Þ dosyłanie przesyłek

Þ przechowywanie przesyłek

O powyższych usługach, a także o platformie Envelo umożliwiającej wysyłanie tradycyjnych listów przez Internet (tzw. przesyłki hybrydowe) napiszemy w kolejnym numerze.

Wojciech Zieliński

Źródło: Biuletyn OKO nr 63 2/2018

Wtorek, 13 11 2018 / Autor: Wojciech Zieliński

(c) copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
projekt i wykonanie: michalchyrek.com / Pc expert